Protokoll fört vid årsmötet med BK Argos 2019 03 25 Kolhuset Ängskär.


§1 Mötet öppnas. Ordf. Björn öppnade mötet och inledde med ett föredrag ” naturhamnar i vår närhet” ett axplock ur Hamnguiden ” Öregrunds övärld ” vilken han själv varit med att författa.
§2 Val av ordf. Till ordf. valdes Björn Geijer.
§3 Val av sekr. Sittande Lars Karlsson.
§4 Val av protokolljusterare. Valdes Olof Holmberg.
§5 Kallelsens giltighet. Godkände mötet kallelsens giltighet.
§6 Dagordning. Fastställdes dagordningen.
§7 Verksamhetsåret. Verksamheten under året har i stort bestått i sjösättning, upptagning och två eskadrar juni och augusti.
§8 Ekonomi. Kassör Mats Olsson redogör för det ek. läget. En liten felräkning har ökat på klubbens kapital med 4500 kr som i nuläget uppgår till 30285 kr.
§9 Revisionsberättelse. Jonas Wärnsberg läser upp revisionsberättelsen.
§10 Ansvarsfrihet. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018. Årsmötet beslutar i enighet med revisorernas förslag.
§11 Medlemsavgift 2020. Medlemsavgiften beslutas oförändrad 150 kr
§12 Bidrag SSR. Årsmötet beslutar bistå SSR med 2000 kr.
§13-18 Val av funktionärer.
Ordf. 2 år Björn Geijer
Kassör 2 år Mats Olsson
Ledamot 2 år Johan Forsberg
Ledamot 2 år Sven – Olov Nilsson
Revisor 2 år Mikael von Heine
Rev. Supp. 1 år Lars Dahlström
§19 Valberedning Valberedning inför 2020 är sittande Ulla Hjälm Karlsson och Per Andenius.
§20 Sjösättning, upptagning. Beslutar om sjösättning den 4/5 och upptagning den 5/10.
§21 Eskader Beslutar om 2 eskadrar 8-9/6 +15-16/8 eller 24-25/8.
§22 Hamnens framtid, uppföljning. Vi har förmodlingen vinteruppläggningsplats även i år, lite osäkerhet råder beroende på behovet av antalet p-platser, informationen är något bristfällig. Båtklubben önskar besked om vinterupplägget, helst före midsommar för att kunna planera sin verksamhet. Man undrar också hur lång tid ombyggnaden kan ta och vad händer om vintern inte räcker att fullfölja bygget hur sjösättningen då kan genomföras. Man har funderingar kring hamnför. Inställning till båtverksamhet i hamnen.
§23 Övriga frågor. Det är viktigt att kostnaden för kran fördelas på ett rättvist sätt, och just därför kan inte nog poängteras vikten av att alla har förberett sina master, vagnar och vaggor för att underlätta arbetet.
§24 Mötet avsutas.